Department Of Science
Degree Teacher's

Sl.No Department Name Asst. Professor
1. Zoology Dr. Prabhakar Prasad Singh Sri. Diwakar Prasad ................ ................
2. Physics Dr. Basudha Nand Thakur ................ ................ ................
3. Chemistry Dr. Kumari Asha Sri. Ashutosh Kumar Dr.RUdra Nandan Jha ................
4. Botany Dr. Ganesh Prasad Roy Dr. Mojibur Rahman ................ ................
5. Mathematics Dr. ShardaNand Mishra ................ ................ ................
6. Statitics Dr. Wibhu Kumar Roy Sri. Sanjay Kumar Sinha ................ ................

Department Of Science
Intermediate Section Teacher's

Sl.No Department Name Asst. Professor
1. Zoology Smt. Uma Kumari Jha ................ ................ ................
2. Botany Sri. Praveen Kumar Choudhary ................ ................ ................
3. Chemistry Sri Manoj Kumar ................ ................ ................
4. Geology Sri Sanjay Kumar Singh Dr. Shashi Shekhar Singh ................ ................
5. Mathematics Sri. Hari Nandan Pandey ................ ................ ................